Inicjatywa ustawodawcza


Projekt ustawy Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Poniedziałek, 03 Listopad 2008 22:33

PROJEKT


Ustawa z dnia...
o zmianie ustawy - Kodeks karny


Art. 1. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) dodaje się art. 160a w brzmieniu:

"art. 160a § 1. Kto doprowadza do zapłodnienia ludzkiej komórki jajowej poza organizmem matki (zapłodnienie in vitro) podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2 Kto dokonuje eksperymentów na embrionach powstałych w sposób opisany w §1, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności.
§ 3 Kto uprawia handel embrionami powstałymi w sposób opisany w §1, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3".
Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.


Uzasadnienie


1/ Potrzeba i cel wydania ustawy.
Potrzeba wydania ustawy wynika z obecnego stanu rzeczy w którym brak zakazu tworzenia ludzkich zarodków poza organizmem matki jest źródłem wielu bulwersujących nadużyć moralnych. Celem wydania ustawy jest uregulowanie tej materii przez całkowity zakaz popełniania czynów, które godzą w godność ludzką i naruszają prawa człowieka.

2/ Rzeczywisty stan w dziedzinie, która ma być unormowana.
Rzeczywisty stan w dziedzinie która ma być unormowana to całkowity brak regulacji co jest źródłem wielu bulwersujących nadużyć moralnych

3/ Różnica pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym.
Obecny stan prawny to całkowity brak regulacji, co jest źródłem wielu
bulwersujących nadużyć moralnych. Projektowany stan prawny to całkowity zakaz popełniania czynów, które godzą w godność ludzką i naruszają prawa człowieka.

4/ Przewidywane skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i prawne.

a/ Skutki społeczne Każdy człowiek ma prawo do tego, by do jego poczęcia doszło w organizmie matki.
Narusza prawa człowieka wszystko, co obraża jego godność. Znajdowanie się organizmu ludzkiego w fazie embrionalnej poza ciałem matki stanowi dla niego zawsze bezpośrednie zagrożenie życia. Tak jest wówczas, gdy do powstania danego embrionu nie doszło jedynie z myślą o bezpośrednim umieszczeniu w organizmie matki i poddawany on jest zamrożeniu [problem tzw. „zarodków dodatkowych”]. Ale również wtedy, gdy niedojście do umieszczenia zarodka w organizmie matki wynika ze zmiany jej decyzji co do macierzyństwa, czy we wszelkich tych wypadkach w których nie może do tego dojść mimo jej woli - z jakichś powodów obiektywnych.
Każdorazowo godność takich zarodków jest naruszona w sposób fundamentalny przez to, że znajdują się w warunkach stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla życia. Zachodzi więc tu pełna analogia z wszelkimi innymi naruszeniami prawa do życia.
Jak z tego wynika, to przyrodzona godność ludzka domaga się całkowitego zakazu procedur zapłodnienia in vitro. Oczekiwane skutki społeczne to wzrost świadomości konieczności przestrzegania podstawowych praw człowieka.
Konsekwencją tak określonych uwarunkowań moralno – prawnych jest propozycja umieszczenia nowego przepisu po art. 160 kk w rozdziale XIX [narażanie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia]. Ze względu na rodzaj chronionego dobra i podobieństwo sytuacji zagrożenia, zaproponowana sankcja jest identyczna z tą, którą zawiera tenże art. 160 kk.
§ 2 i § 3 proponowanych przepisów penalizują podejmowanie w stosunku do embrionów ludzkich in vitro czynów jeszcze bardziej nagannych moralnie. Sankcje w tych wypadkach zostały określone przez podobieństwo do czynów najbardziej podobnych, których zakazy znajdują się w kodeksie karnym. Chodzi odpowiednio o art. 123 § 2 kk i 253 § 1 kk.

b/ Skutki finansowe.
Projekt nie pociąga za sobą bezpośrednich skutków finansowych.

c/ Skutki prawne.
Skutkiem prawnym jest dokonanie regulacji w obszarze który bezwzględnie się tego domaga -przez zakaz popełniania czynów, które godzą w godność ludzką i naruszają prawa człowieka. Skutki prawne są sposobem w tym zakresie koherentne ze skutkami społecznymi opisanymi w pkt. a/.

5/ Źródła finansowania. Projekt ustawy nie pociąga za sobą obciążenie budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego,

6/ Założenia projektów podstawowych aktów wykonawczych.
Projekt nie wymaga wydania aktów wykonawczych.

7/ Oświadczenie o zgodności projektu ustawy z prawem Unii Europejskiej.
Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

8/ Przeprowadzane konsultacje.
W ramach konsultacji projekt wraz z uzasadnieniem został przekazany następującym podmiotom:

 Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych,
 Krajowa Rada Transplantacyjna,

-Naczelna Izba Lekarska,
-Prokurator Generalny.
Projekt nie był przedstawiany w wariantach.

Zmieniony ( Niedziela, 08 Luty 2009 18:24 )